KHỐI VĂN PHÒNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Địa chỉ: TP.HCM
 • Số Lượng: 2
 • Địa chỉ: Long An
 • Số Lượng: 2
 • Địa chỉ: Long An
 • Số Lượng: 10
 • Địa chỉ: Long An
 • Số Lượng: 10
 • Địa chỉ: Long An
 • Số Lượng: 2
 • Địa chỉ: Long An
 • Số Lượng: 10

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN